Algemene voorwaarden Arjan Smits montage

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Arjan Smits montage en www.smits-garagedeuren.nl, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Palmenweg 6, 5388 SG Nistelrode, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 17111248.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Arjan Smits montage een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen Arjan Smits montage en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Arjan Smits montage zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden.
5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Arjan Smits montage uit te voeren werkzaamheden en te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
– ontwerpwerkzaamheden;
– montage-, aanleg- en/of installatiewerkzaamheden;
– adviesverlening.
6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Arjan Smits montage en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Arjan Smits montage vrijblijvend.
2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Arjan Smits montage dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Arjan Smits montage dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Arjan Smits montage, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Arjan Smits montage anders aangeeft. Arjan Smits montage behoudt zich het recht voor de overeenkomst onder voorbehoud van ondertekening door de opdrachtgever van een door Arjan Smits montage opgemaakte offerte tot stand te laten komen.
4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN
1. Arjan Smits montage spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. Het verzuim van Horlings treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Arjan Smits montage schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Arjan Smits montage de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien Arjan Smits montage voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Arjan Smits montage deze gegevens heeft ontvangen.
3. Arjan Smits montage is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door Arjan Smits montage bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; zij kunnen, naast Arjan Smits montage, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Arjan Smits montage.

ARTIKEL 5. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst relevant is, tijdig, juist en volledig aan Arjan Smits montage te verstrekken. Voorts dient de opdrachtgever Arjan Smits montage steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De opdrachtgever is bovendien gehouden Arjan Smits montage zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Arjan Smits montage de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 6. | ONTWERPWERKZAAMHEDEN EN TOLERANTIES
1. Ontwerpwerkzaamheden worden door Arjan Smits montage naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd, doch verbindt Arjan Smits montage zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Ontwerpwerkzaamheden worden mede uitgevoerd aan de hand van de daartoe door de opdrachtgever verstrekte voorkeuren en andere gegevens. Arjan Smits montage is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
2. De opdrachtgever ontvangt een ontwerp dat is gebaseerd op de tussen partijen afgestemde specificaties. Aan het aan de opdrachtgever geleverde ontwerpen kunnen door de opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever geaccordeerde ontwerpen worden niet kosteloos gewijzigd.
3. Uitsluitend indien de opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd de door Arjan Smits montage geleverde ontwerpen zelf uit te (doen) voeren.
4. Vermelde, vertoonde en/of overeengekomen eigenschappen van te ontwerpen zaken, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt opgeleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de zaken welke voor de opdrachtgever redelijkerwijs niet bezwarend en zijn en door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER BIJ AANNEMING VAN WERK
1. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de aannemingswerkzaamheden. Voorts dient de opdrachtgever, voor zover relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
– de door Arjan Smits montage te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Arjan Smits montage dit noodzakelijk acht, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Arjan Smits montage zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
– in geval de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanleveren of het doen aanleveren van bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken materialen en/of de beschikbaarstelling van hulpmiddelen, de tijdige beschikbaarstelling daarvan;
– het zorgdragen voor een plaats van uitvoering die vrij is van obstakels om het voor de door Arjan Smits montage te werk gestelde personen mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen aanvangen;
– de toegangswegen tot de plaats van uitvoering geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken;
– de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
– alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
– Arjan Smits montage tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
2. Arjan Smits montage dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet, water- en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen die op locatie van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig zijn.
3. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Arjan Smits montage, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Arjan Smits montage zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Arjan Smits montage zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Arjan Smits montage gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Arjan Smits montage op en biedt voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Arjan Smits montage de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Arjan Smits montage zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Arjan Smits montage een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK, RECLAMES & GARANTIE
1. De opdrachtgever is gehouden bij de oplevering van de aannemingswerkzaamheden direct te controleren of het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt. In geval het opgeleverde naar het oordeel van de opdrachtgever zichtbare gebreken kent, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Arjan Smits montage, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat het opgeleverde vrij is van zichtbare gebreken.
2. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat het opgeleverde in verband met ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen veertien dagen na het ontdekken, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk mededeling is gedaan aan Arjan Smits montage.
Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt, in afwijking van de vorige zin, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Arjan Smits montage is gereclameerd.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert vloeit er voor Arjan Smits montage uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
4. Op geplaatste, gemonteerde of geïnstalleerde zaken rust slechts de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie alsmede de fabrieksgarantie die door de fabrikant van die zaken is meegeleverd, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die consumenten jegens Arjan Smits montage geldig kunnen maken. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt alle eventuele (wettelijke) garantie in elk geval indien een gebrek van de betreffende zaak het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Arjan Smits montage of zijn toeleverancier(s) kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuist of onoordeelkundige behandeling,
reparaties die zonder toestemming van Arjan Smits montage zijn uitgevoerd en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Arjan Smits montage.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT
1. Arjan Smits montage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Arjan Smits montage bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Arjan Smits montage is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Arjan Smits montage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Arjan Smits montage gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de opdrachtgever niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Arjan Smits montage gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Arjan Smits montage op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit opdrachtgever kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Arjan Smits montage ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. Na goedkeuring van de opdracht worden de door Arjan Smits montage bestelde materialen in rekening gebracht.
6. Indien Arjan Smits montage de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Arjan Smits montage vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Indien de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door of namens Arjan Smits Montage gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens Arjan Smits montage gemaakte kosten, zullen dan aan de opdrachtgever worden doorberekend.
2. Arjan Smits montage is steeds gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. Arjan Smits montage is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met voldoening van de hier bedoelde vooruitbetaling. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in elk geval de materiaalkosten voor uitvoering van de aannemingswerkzaamheden bij vooruitbetaling verschuldigd.
3. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Arjan Smits montage voorgeschreven wijze.
4. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken van de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ten behoeve van de
uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Arjan Smits montage kan worden toegerekend.
2. Arjan Smits montage is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. Voorts draagt Arjan Smits montage geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de zaken krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
4. Voor zover ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Arjan Smits montage mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Arjan Smits montage betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Arjan Smits montage nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Arjan Smits montage daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Arjan Smits montage dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Arjan Smits montage bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Arjan Smits montage, zal de opdrachtgever Arjan Smits montage vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Arjan Smits montage.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Arjan Smits montage behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde en geleverde ontwerpen en schetsen, gehanteerde werkwijzen en methoden. Het is de opdrachtgever verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet. 2. Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan de door Arjan Smits montage geleverde ontwerpen geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen zonder voorafgaande toestemming van Arjan Smits montage. Arjan Smits montage kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, zoals betaling van een redelijke vergoeding. 3. Uitsluitend indien de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd de door Arjan Smits montage geleverde ontwerpen zelf uit te (doen) voeren.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Arjan Smits montage aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.